Opis projektu

Słowniczek:

Siedlisko Ekologiczne – wydzielony obszar ziemi o powierzchni od 1 do 1,3 hektara, na którym przez świadome ukształtowanie nasadzeń, ekologiczny system użytkowania rolniczego oraz ekologiczną zabudowę mieszkaniowo-gospodarczą tworzy się zwarty ekosystem, pozwalający żyć w symbiozie z przyrodą i zapewnić mieszkańcom, jako minimum, samowystarczalność pod względem egzystencyjnym (żywność, budulec, energia).

Zrównoważone Osiedle Wiejskie (Ekowioska) – skupisko od kilku, do kilkudziesięciu siedlisk ekologicznych, tworzących urbanistycznie zwarty kompleks, z niezbędną infrastrukturą techniczną, usługową, edukacyjną, administracyjną. W ekoowiosce obowiązują wewnętrzne regulacje i prawa, podejmowane za zasadzie konsensusu przez wszystkich mieszakńców.

Cel Projektu:

Naszym celem jest wdrożenie prostego modelu życia, pracy, nauki, edukacji, odpoczynku w najwyższym poszanowaniu i współpracy z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. Chcemy aby obrany przez nas sposób ekologicznego życia na ziemi, w pełnej kooperacji z naturą, był jak najbardziej atrakcyjny, inspirujący, satysfakcjonujący i przyjazny dla nas, dla naszych sąsiadów, gości, dla otaczającej nas natury, oraz aby utrzymał się, trwał i rozwijał przez wiele przyszłych pokoleń. Pragniemy stworzyć krajobraz witalnośći i obfitości na obecnych gruntach rolnych kalsy VI (ok 70% areału).

Co konkretnie chcemy osiągnąć:

Mamy ambicję i jasną wizję stworzenia mikro modelu będącego propozycją kompleksowego rozwiązania większości problemów dotyczących współczesnego człowieka poprzez:
• stworzenie systemu utrzymywania równowagi ekologicznej w miejscach życia i działalności gospodarczej, odbudowę i umożliwienie dominacji żywego środowiska przyrodniczego,
• wdrożenie nowych naturalnych metod organizacji ekosystemów i uprawy ziemi pozwalających minimalnym wysiłkiem uzyskać optymalne plony oraz odbudować humusową warstwę gleby.
• stworzenie trwałego i stabilnego systemu pozwalającego zabezpieczyć człowieka w produkty żywnościowe,
• wdrożenie technologii budowy ekologicznych, biodegradalnych i energooszczędnych domów,
• wdrożenie ekologicznych technologii wytwarzania elektryczności i ciepła z odnawialnych źródeł energii (wiatr, słońce, biomasa, woda),
• stworzenie miejsca rozwoju różnorodnych dziedzin twórczości, sztuki, nauki, technologi informacyjnych, szkolnictwa.

Co ma powstać w Barkowie na obszarze 16 hektarów ziemi?

Około 70% całej powierzchni ziemi chcemy podzielić na działki o powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar oraz nie większej niż 1,3 hektara. Każda z tych działek będzie użytkowana przez osoby, które zgodnie z ekologiczną wizją projektu zechcą na niej gospodarować, żyć i współpracować w dążeniu do zapewnienia coraz większej samowystarczalności i niezależności pod względem żywności, wody, energii, budulca…

Pozostała część, około 30% całego areału stanowić będzie mienie wspólne, w którego skład wchodzić będą wewnętrzne drogi i ścieżki, miejsce pod budowę infrastruktury społecznej: ośrodek rekreacyjno-edukacyjny, biblioteka, dom gościnny, skansen, wspólny las, przestrzeń do testowania i wdrażania innowacyjnych technologii, itp.

Każde siedlisko ekologiczne będzie miało dostęp do drogi gminnej, lub drogi wewnętrznej łączącej je z drogą gminną. Siedliska ekologiczne będą oddzielone od siebie szeroką granicą spełniającą rolę „wewnętrznej ścieżki o minimalnej szerokości 1,5 metra.

sugerowany sposób zagospodarowania siedliska ekologicznego?

a) Podział siedliska na 3 podstawowe części:
Pierwsza część będzie zalesiana i w naturalny sposób będzie stanowiła schronienie dla dzikich zwierząt i ptactwa, druga część będzie przeznaczona na organiczną uprawę ziemi (ogród, sad), a trzecia część będzie przeznaczona pod ekologiczną zabudowę mieszkalną użytkowników siedliska.

b) ogrodzenie ekowioski i/lub siedlisk ekologicznych
Najtrwalszym, najbardziej długowiecznym i pożytecznym zarazem ogrodzeniem jest płot zbudowany z żywych drzew i gęstych krzewów. W każdym miejscu będzie on trochę inny, przyjemny dla wzroku, nie wymagający remontów i korzystny dla wielu pokoleń. Nie tylko ogradzanie będzie jego funkcją. Takie płoty będą śpiewające, błogo pachnące i nigdy nie zmęczą wzroku, z każdym następnym dniem zmieniając odcienie swoich obrazów.

c) uprawa ziemi.
W ekowiosce całkowicie rezygnujemy ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Do walki ze szkodnikami wykorzystywać będziemy naturalne możliwości biosystemu, oraz naturalne zdolności roślin do samoochrony poprzez wydzielanie odpowiednich składników chemicznych. Wykorzystanie różnorodnych nasadzeń w jednym miejscu oraz uprawa ziemi bez przewracania jej pługiem czy łopatą będą charakterystyczną osobliwością osiedla.

Do użyźniania gleby stosowany będzie naturalny nawóz z kompostowanych roślin lub poplon (1-2-krotny). Kompostowanie pozwoli również przerobić na nawóz wszystkie organiczne nieczystości siedlisk ekologicznych.

Strategicznym celem badań i eksperymentów dotyczących uprawy ziemi w ekowiosce będzie utworzenie takich biosystemów, gdzie życie i symbioza różnych mikroorganizmów, roślin, zwierząt i człowieka doprowadzi do włożenia minimalnego wysiłku i czasu na zapewnienie własnego wyżywienia i dobrobytu. Raz stworzony biosystem ekologicznego siedliska może utrzymywać się przez pokolenia, przy minimalnej ingerencji człowieka, i dlatego jest jednym z najbardziej efektywnych systemów znanych człowiekowi.

d) domy
Rzeczą naturalna jest, że człowiek pragnie zbudować dom dla siebie i swoich bliskich; dom najbardziej przyjazny naturze, z drewna, ze słomy, gliny, kamienia, skonstruowany z lokalnych materiałów, energooszczędny i całkowicie biodegradalny.

Możliwości zarobkowania:

Chcemy aby ekologiczne gospodarowanie na ziemi stanowiło podstawę zaspokajania wszelkich potrzeb życiowych mieszkańców osiedla. W praktyce oznacza to, że ludzie zaangażowani w projekt zobowiązują się do pracy na ziemi z dobrym skutkiem. Wachlarz zarobkowych możliwości poza rolnictwem obejmować może różnego rodzaju rzemiosła oparte na obróbce drewna, wikliny, ogrodnictwie, szkółkarstwie, ale również eko-turystyce, eko-edukacji, itp.

Perspektywa indywidualnych korzyści:

Chcemy aby mieszkańcy ekowioski żyli i pracowali we własnym naturalnym rytmie, w zgodzie ze sobą i w kooperacji z grupą, aby swą pracą mogli zapewnić dobrobyt sobie i swoim bliskim. W ten sposób mieszkańcy ekowioski mogą stać się pozytywną inspiracją i przykładem do naśladowania dla ludności zamieszkującej okoliczne wsie i miasteczka, dla turystów, gości.

Perspektywa korzyści dla regionu i kraju:

Główną materialną bazą krąju, regionu, gminy są: urodzajne gleby, warunki przyrodniczo-klimatyczne oraz intelekt i pracowitość ludzi. Jeżeli model Ekologicznego Osiedla Wiejskiego w Barkowie sprawdzi się, zacznie sprawnie działać wówczas może być powielany na obszarze naszego kraju. Jeśli to nastąpi wówczas naturalny odpływ ludzi z miast do ekologicznych osad wiejskich pozwoli obniżyć popyt na miejsca pracy, a tym samym zwiększy cenę ludzkiej pracy i zapłatę za nią. Ekologiczne osady mogą skutecznie zagospodarować twórczy potencjał siły roboczej uwolnionej na skutek bezrobocia.

Stworzenie prawnych warunków do rozwoju ekologicznych osad wiejskich może być alternatywą dla rozwarstwiania społeczeństwa na „garstkę” bardzo bogatych i biedną większość gdyż pozwoli to na pojawienie się dużej ilości małych rodzinnych podmiotów gospodarczych. Społeczeństwu bardzo potrzebni są mali, niezależni wytwórcy. To dzięki nim dobrobyt może być możliwy do osiągnięcia przez całe społeczeństwo.

Reklamy
%d blogerów lubi to: